» «

"New York, black blues"

Lachezar Oshavkov

92х65 cm

oil

2000

Gallery Valer 2

86, Knyaz Bortis I Str.,
1000 Sofia, Bulgaria
+359 877 975 000

Copyright 2012-2021, Valerart