ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

„Амати“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 200914923, опериращо под тръговска марка “ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР” с търговски адрес град София, бул „Цар Освободител“ №8 и предмет на дейност продажба и посредничество при търговия с произведения на изкуството, организиране на изложби, търгове, внос и износ на произведения на изкуството, организиране на семинари и конференции, организиране на експозиции и събития, свързани с дейността на галерията.

Адрес за упражняване на дейността и данни за кореспонденция: “ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР” град София 1000, бул. „Цар Освободител“ №8, както и чрез своя сайт www.valerart.com

1.1.“ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“ представя само оригинални произведения на изкуството. Галерията гарантира за техния произход, автентичност и авторство, като за всяко закупено произведение издава сертификат.

1.2. Всяка творба е описана в сайта със следните реквизити (включително, но не само): име на автора, име на творбата, размери, техника, материал, наличие на дата.

1.3. Ползувателят на сайта приема, че всяка творба е показана такава, каквато е. „ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“ не носи отговорност за разлика в цветовете и във визуализацията на творбата, произтичащи от различна калибровка на мониторите и други технически или каквито и да е причини. При желание от страна на ползвателя на сайта и при целесъобразност „ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“ може да предостави допълнителни снимки и информация за творбата на и-мейл, предоставен от ползвателя.

1.4.„ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“ полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

1.5.„ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“ не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Контактите, осъществени от страна на „ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“ чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail или телефон) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

II. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2.1. Цялата информация публикувана в сайта на „ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“ - www.valerart.com, в това число изображения, снимки, лого, описания на произведения на изкуството и каталози, текстове и/или мултимедийно съдържание, са авторски материали и са собственост на галерията. Потребителите на интернет страницата www.valerart.com нямат право да разпространяват, копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на страницата без изричното писмено разрешение и без да се цитира източникът със споделен линк към сайта на „ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“. Ползвателите нямат право да използват сайта по начин, чрез който се нарушава действащ местен или международен закон и/или  правата на трети лица. 

2.2.„ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“ си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата и нейната структура, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите.

2.3.„ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“ не е отговорна за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки и други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

III.ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“ гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните. „ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“ защитава личните данни на клиентите, станали известни при попълване на електронната форма за контакт.

3.1.Каква информация събираме

С попълването на личните данни във формата за контакт, а именно име, телефон и имейл адрес, клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и дава изричното си съгласие за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство.

3.2. Как използваме и споделяме информацията ви

Ние обработваме личните данни, които събираме за да отговорим на ваши запитвания, за да Ви информираме за новини и събития, свързани с дейността на галерията и/или когато това е необходимо за осигуряване на предлаганите услуги (в това число за установяване на контакт с клиента и/или за извършване на доставка на закупените продукти чрез оператори на пощенски услуги /куриерски фирми/), както и за други незабранени от действащото законодателство цели.

Личните данни предоставени ни от Вас са видими само от администратора, който осъществява техническото изпращане на съобщения по предпочитания от Вас начин – електронна поща и/или мобилен телефон.

3.3. Докога съхраняваме информацията ви

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, до срока на предоставяната услуга.

3.4. Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от „ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“ да ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за вас. Можете също така да изискате „ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“ да коригира, актуализира или заличи тези лични данни.

3.5. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни от „ГАЛЕРИЯ ВАЛЕР“ и да поиската заличаването им с писменно заявление на и-мейл  info@valerart.com

3.6.Данни, които идентифицират администратора и координати за връзка с него:

Администратор на предоставяните от клиента лични данни е “Амати” ЕООД, ЕИК BG200914923, с адрес гр. София 1000, бул. “Цар Освободител” №8, тел. +359 877 972 000, email info@valerart.com

3.7. Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване.

Информираме ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

IV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия ще бъдат решавани чрез споразумение между страните или ако това е невъзможно, ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния компетентен съд в Република България. 

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби. 

V. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Галерията си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на сайта и имат действие занапред – тоест не засягат поръчките, потвърдени преди този момент.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 10.05.2018 г. 

 

 

Copyright 2012-2024, Valerart