» «

"Portrait of a Bird"

Lachezar Oshavkov

65х81 cm

oil

2014

Gallery Valer 2

86, Knyaz Bortis I Str.,
1000 Sofia, Bulgaria
+359 877 975 000

Copyright 2012-2020, Valerart